Mobile24 OÜ privaatsuspoliitika

Mobile24 OÜ, registrikood 12073719, aadress Artelli 10C, Tallinn (edaspidi „Mobile24“, „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid. Meile on tähtis teie isikuandmete turvalisus ning seetõttu peame oluliseks teavitada teid teie isikuandmetega tehtavatest töötlemistoimingutest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest, õiguslikest alustest ja teie isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajahetkel ühepoolselt muuta. Muutuste korral teavitame teid sellest.

  1. Kogutavad isikuandmed

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Kui te otsustate jätta meile teenuse osutamiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik esitamata andmetega seotud teenuseid osutada.

Teenuse osutamisel või teenuse kaudu teie poolt meile esitatud andmed (edaspidi nimetatud “isikuandmed”):

- isikuandmed (s.o. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-postiaadress), mis on vajalikud sõiduki müügidokumentide või tellimuse vormistamiseks, hinnapakkumiste ja arvete edastamiseks, proovisõidupäeviku täitmiseks või mis tahes muu sõiduki müügi või rendiga seotud dokumentatsiooni vormistamiseks;

- maksetega seotud andmed, sh maksetega seotud ajalugu (maksja nimi ja aadress);

- andmed teile kuuluva või teile renditud sõiduki kohta (need on auto nr, VIN-kood, mudel, väljalaskeaasta, mootorsõiduki müügi- või rendilepingu sõlmimise kuupäev, ostuhind, andmed mootorsõiduki varustuse kohta, sõiduki hoolduste ajalugu);

- andmed, mis on kogutud teile tugi- või klienditeenuse osutamisel (sh teie poolt tehtud päringud ja kaebused);

- andmed, mida te olete esitanud meie poolt edastatud rahuloluküsitluses;

Mobile24 võib teie kohta andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest (näiteks krediidiinfo pakkujalt). Sellisel juhul võime ühendada otse teilt kogutud andmed sellistest allikatest kogutud andmetega.

  1. Isikuandmete kogumise eesmärgid

Me kogume teie isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

- teie poolt tellitud sõiduki või muu toote müümiseks või teenuse osutamiseks, sh toote müügi või teenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks;

- klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamiseks;

- teie nõusoleku alusel uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks;

- sõiduki või meie teenuste kasutamisega seotud tagasisideküsitluste läbiviimiseks, sealhulgas meie veebikeskkonna või mõne muu platvormi analüüsimiseks, statistika tegemiseks või lisateenuste arendamiseks;

- mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse järgimiseks.

  1. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

- teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks seotud toiminguteks;

- teie nõusoleku alusel teile uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks ning tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

- meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;

- õigustatud huvi olemasolul - näiteks on meil õigustatud huvi töödelda teie Isikuandmeid pettuste ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks;

Olete oodatud meiega ühendust võtma, kui soovite saada rohkem informatsiooni teie isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta.

  1. Isikuandmete vastutav töötleja ja Isikuandmete edastamine.

Teie poolt teenuse kasutamise või toote ostu eesmärgil avaldatud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mobile24 OÜ, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise turvalisuse eest.

Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, tagasisideküsitlust läbiviivale isikule, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus või autoremonditeenus). Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

  1. Isikuandmete turvalisus

Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid selleks, et teie isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

Teie Isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

  1. Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie isikuandmeid (muuhulgas andmeid teile kuuluva(te) mootorsõiduki(te) kohta) kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.

  1. Kliendi õigused isikuandmete kogumisel

Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

- taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud isikuandmetele ning nõuda isikuandmete koopiat;

- taotleda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei ole ajakohased või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;

- nõuda, et me piiraks teie kohta isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;

- esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;

- võtta igal ajal tagasi meile antud nõusolek(ud) isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud admete töötlemise seaduslikkust.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada vastavasisuline avaldus meie e-postile info@m24.ee või asukoha aadressile. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest ning sellisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

  1. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@m24.ee

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga.

Mobile24 OÜ ametlikud partnerid on: